O programie | Instrukcja | Najczęstsze pytania | Pobierz | Zamów


Nix-Ware.com DOS printer emulator

Copyright © 2003-2010 Pawe Barut

http://www.nix-ware.com/

mailto:Pawel@Barut.info

Przeznaczenie programu

Celem programu jest umoliwienie drukowania programom DOS’owym pod systemem Windows na drukarkach, które nie s podczane przez port równolegy, lub na drukarkach, które nie s sterowane kodami sterujcymi stosowanymi w programach DOS’owych.

Program umoliwia drukowanie na dowolnej drukarce, która jest poprawnie zainstalowana w systemie Windows:

 • Drukarce podczonej przez port USB,

 • Drukarce graficznej bez trybu tekstowego,

 • Drukarce sieciowej,

Program DOS’owy musi mie moliwo przekierowania wydruków do pliku. Jeli program nie posiada takiej opcji, mona zastosowa program przechwytujcy wyjcie na drukark i zapisujcy zawarto drukowanej strony do pliku. Podczas instalacji programu Nix-Ware DOS print istnieje moliwo zainstalowania programu prn2file w celu przechwycenia wydruków. Innym rozwizaniem jest skorzystanie z dostepnych w internecie darmowych programów przechwytujcych wydruki do pliku, np. prn2file, który mona znale np: ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/printer/prn2fil3.zip, lub shareware'owych, np. Prindir9.zip

Program DOSprint dostarczany jest ze zmodyfikowan wersj prn2file.com opisan powyej.

Program DOSprint monitoruje zawarto wskazanych plików, lub caych katalogów, i kada nowa informacja pojawiajca si w pliku jest formatowana do wydruku i wysyana na drukark zainstalowan w systemie Windows. Zawarto pliku jest analizowana pod ktem wystpowania kodów sterujcych i wyjciowa strona jest formatowana tak, aby zachowa jak najwiksz zgodno z drukarkami tekstowymi (np. drukarkami igowymi).

Dodatkowo jest moliwe skonfigurowanie przekodowania znaków, tak, aby byo moliwe drukowanie plików kodowanych np. w standardzie Mazovia na sposób zapisu stosowany w systemie Windows.

Instalacja i aktualizacja programu

Aktualna wersja programu jest dostpna do pobrania na stronie

http://www.nix-ware.com/dos-print.php. Po pobraniu pliku instalacyjnego naley go uruchomi. Po akceptacji warunków licencji pojawia si okno z wyborem elementów do zainstalowania. Jeli program DOS'owy, z którego przystamy ma moliwo kierowania wydruków do pliku, to mona odznaczy opcj 'AUTOEXEC.BAT ! Przechwytywanie portu drukarki'. W dalszej kolejnoci naley wskaza katalog, do którego zostan skopiowane pliki programu.UWAGA: W przypadku aktualizowania programu naley najpierw zamkn uruchomion kopi programu. Najprociej mona to zrobi klikajc prawym przyciskiem myszki na ikonie programu DOS-Printer w prawym dolnym rogu ekranu (Tray) i wybiera z manu Zamknij.

Jeli program nie zostanie zamknity, to podczas instalacji pojawi si bad:Naley wtedy zamkn DOS-printera i wybra opcj Ponów prób.

Rejestracja

W celu zarejestrowania programu i aktywowania penej funkcjonalnoci programu naley z zakadki Wydruk wybra opcj Pomoc. Moliwe jest take wybranie opcji rejestruj z menu kontekstowego – po naciniciu prawym przyciskiem myszy na ikonie w obszarze systemowym (Tray). 1. Nastpnie wcisn Rejestracja.

 2. W polu Nazwa wpisa otrzyman nazw do rejestracji (lub nazw tymczasow)

 3. W polu Kod wpisa otrzymany kod aktywacyjny.

 4. Nacisn Rejestruj.

Od teraz moesz cieszy si pen wersja programu.

Aby zoy zamówienie na program prosz skorzysta z formularza na stronie

http://www.nix-ware.com/dos-print.php i postpowa zgodnie ze wskazówkami.

Konfiguracja

Monitorowane pliki

Na zakadce Pliki naley wskaza, jakie pliki bd monitorowane. Na zakadce widoczna jest lista aktualn
ie monitorowanych plików. Przycisk Dodaj suy do wskazania nowego pliku, który bdzie kontrolowany. Za pomoc przycisku Usu koczymy monitorowanie pliku wskazanego w licie.Moemy take wskaza cay katalog do monitorowania. W tym celu wybieramy Dodaj Folder, a nastpnie wybieramy z listy katalog i wpisujemy mask plików, jakie maj by monitorowane.

Do kadego monitorowanego pliku mona wybra inn drukark. W takim celu naley wskaza plik, i wybra opcj Wybierz Drukark i dokona wyboru z listy dostpnych drukarek.

Znacznik Czekaj na koniec strony (FF) kontroluje sposób podziau drukowanych dokumentów na strony. Zaznaczenie powoduje, e drukowanie zostanie uruchomione dopiero po zapisaniu do pliku znaku koca strony (tzw. FormFeed). Zapewnia to, e strona zostanie wydrukowana w komplecie. Jednake niektóre programy DOS'owe nie stosuj tego znaku, przez co wydruk mógby si nigdy nie rozpocz. W przypadku takich programów drukowanie jest uruchamiane po upywie czasu podanego w polu Max ... sek.

Liczba podana w polu Drukuj po oznacza czas jaki musi upyn od zakoczenia zapisywania danych w monitorowanym pliku do momentu, kiedy moliwe jest uruchomienie drukowania. W wikszoci przypadków wystarcza ustawienie 1 sekundy, jednak niektóre programy podczas drukowania potrzebuj czasu, aby pobra kolejn porcj danych do wydruku. Aby zachowa kompletno wydruku naley ustawi czas, który zapewni poprawno procesu drukowania.

Tryb zapisu pliku, okrela w jaki sposób program DOS'owy zapisuej dane do pliku buforowego. Jeli kady wydruk powoduje skasowanie dotychczasowej zawartoci pliku to naley ustawi tryb Nadpisywania. Jeli podczas drukowania kolejne zadania drukowania s dopisywane na kocu pliku, to naley ustawi tryb Dopisywania.

Zaznaczenie znacznika Usu po wydruku powoduje, e plik buforowy po wydrukowaniu zostanie usunity.

Opcja Zachowaj parametry midzy wydrukami umoliwia przechowanie ustawie strony pomidzy poszczególnymi sesjami wydruków. Moe to by przydatne w przypadku niektórych programów DOS'owych, które nie ustawiaj dla kadej strony parametrów wydruku, a czyni to wycznie na pocztku.

Ustawienia drukarki

Zakadka Drukarka suy do wybrania drukarki, na któr bd kierowane wydruki oraz ustawienia podstawowych parametrów drukarki.

Znacznik Zawsze domylna wymusza drukowanie na drukarce domylnej systemu Windows. Zmiana drukarki w systemie, spowoduje, e wydruki zawsze bd kierowane do aktualnej drukarki. Aktualnie uywana drukarka jest wskazana w polu poniej.

Po odznaczeniu pola Zawsze domylna w licie dostpnych drukarek mona wybra drukark, na któr bd wysyane wydruki.

Przycisk Ustawienia suy do uruchomienia konfiguracji parametrów drukarki w systemie Windows. Dostpne parametry s zalene od posiadanej drukarki.

W licie Czcionka dostpna jest lista wszystkich czcionek, które s dostpne dla danej drukarki. Na licie naley wskaza Czcionk, która ma by uywana w wydrukach. Wskazane jest stosowanie czcionek o staym rozmiarze (szerokoci), (np. Courier New), gdy lepiej prezentuj si na wydrukach. Jest to zwizane z tym, e najczciej stosowane w DOS’ie drukarki tekstowe (np. igowe) w wikszoci wyposaone s w czcionki o staym rozmiarze.Pole przykad prezentuje przybliony wygld wybranej czcionki na wydruku.

W sekcji Marginesy naley okreli odlego zadrukowanej czci strony od krawdzi bocznych kartki. Wielkoci te s podawane w milimetrach. Uwaga: jeli podane marginesy s mniejsze ni moliwo drukowania konkretnej drukarki (tzw. Obszar drukowania), to program automatycznie zwikszy marginesy, tak, aby cay wydruk mieci si w obszarze drukowania drukarki.

W polu liczba kopii mona wymusi, aby kady wydruk by generowany okrelon liczb razy.

Pole Orientacja okrela jak sposób uoenia wydruku wzgldem kartki. Moliwe jest wybranie:

 • us.Windows – tak jak jest wybrane w systemie Windows dla wskazanej drukarki,

 • Poziomo – linie wydruku równolege do duszego boku kartki,

 • Pionowo – linie wydruku równolege do krótszego boku kartki.

Dla kadego z moliwych ustawie kartki naley okreli liczb znaków drukowanych w linii, oraz liczb linii na ston. W polu Znaków w linii okrela si maksymalny moliw do wystpienia liczb znaków w pojedynczej linii w trybie 10 CPI. W trybach zagszczonych nastpi automatyczne zwikszenie liczby znaków proporcjonalnie do zagszczenia. Warto ta suy do okrelenia odstpów pomidzy znakami w linii. Drukarki igowe zwykle posiaday 80 znaków w linii.W polu linii na stron okrela si ile linii musi zosta zmieszczonych na pojedynczej stronie wydruku.

Zestaw znaków

Na zakadce Znaki naley wskaza zestaw znaków i sposób przekodowania znaków z pliki na znaki w systemie Windows. W przypadku braku gotowego zestawu znaków molwe jest stworzenie wasnego przekodowania.

Gotowe zestawy:

 • Windows – bez przekodowania,

 • LatinII – przekodowanie ze strony kodowej LatinII (cp852) na standard Windows Cp1250

 • Mazovia – przekodowanie z zestawu znaków Mazovia na standard Windows

 • RAW_Latin2_Maz.cmap – przekodowanie dla trybu RAW z Latin II na Mazovie

 • RAW_Latin2_Windows.cmap – przekodowanie dla trybu RAW z Latin II na standard Windows

 • RAW_Maz_Latin2.cmap – przekodowanie dla trybu RAW z Mazovii na Latin II

 • RAW_Maz_Windows.cmap – przekodowanie dla trybu RAW z Mazovii na standard WindowsZaawansowani uytkownicy maja moliwo przygotowania wasnych zestawów przekodowania. Aby przygotowa wasny zestaw naley:

 1. Wybra zestaw bazowy – najlepiej Windows ze wzgldu na brak przekodowania znaków

 2. Zaznaczy pole Tryb edycji,

 3. W polu Nazwa przemapowania wpisa now nazw,

 4. Okreli zestaw znaków, np. Domylny windows, OEM (DOS), ANSI, Rosja,

 5. W tabeli wybra znak, który ma by drukowany w inny sposób,

 6. W jednym z pól mapowanie wpisa nowy znak – pierwsze pole prezentuje warto dziesitn, drugie szesnastkowo, a trzecie prezentuje wygld znaku,

 7. Punkty 5 i 6 naley powtórzy dla wszystkich znaków, które maj by przemapowane,

 8. Nacisn Zapisz w celu zapisania zmian pod now nazw (okrelon w punkcie 3.),

 9. Od teraz na licie dostpnych przemapowa jest dostpny nowy zestaw znaków.

Sekwencje sterujce

Na zakadce Kody naley okreli, jaki zestaw kodów sterujcych jest stosowany w programach DOSowych do sterowania drukark. Program DOSprint analizuje pliki i interpretuje napotkane kody formatujc odpowiednio strony wydruku.

Gotowe zestawy kodów:

 • EPSON – stosowany w wikszoci drukarek igowych

 • HP – stosowany w drukarkach atramentowych i laserowych formy HP

Aby przygotowa wasny zestaw kodów sterujcych naley:

 1. Wybra zestaw na podstawie, którego bdzie przygotowywany nowy zestaw,

 2. Zaznaczy pole Tryb edycji,

 3. W polu Kody sterujce wpisa nazw nowego zestawu,

 4. Wybra kody nadmiarowe, które s do usunicia – zaznaczy w licie i nacisn Usu,

 5. Doda nowe sekwencje – wpisa w polu Sekwencja sterujca kody sterujce np. „#27 M #15” oznacza, znak ESC (kod 27), znak M (litera M), znak o kodzie dziesitnym 15,

 6. W polu Znaczenie wybra znaczenie kodu sterujcego z listy – opis poniej.

 7. Nacisn Zapisz w celu zapisania zmian pod now nazw (okrelon w punkcie 3.),

 8. Od teraz na licie zestawów kodów sterujcych bdzie dostpny przygotowany przed chwil zestaw.Kody zrozumiae dla programu DOSprint to midzy innymi:

 • Ignoruj – podana sekwencja jest ignorowana – nie jest drukowana i nie ma wpywu na wygld strony,

 • Nowa linia – znak koca linii – nastpny znak drukowany bdzie w nowej linii,

 • Cofnij – cofnicie o jeden znak do tyu – umoliwia wydrukowanie dwu znaków na tej samej pozycji; np. sekwecja „L <cofnij> /” zostanie wydrukowane jako znak podobny do litery ,

 • Pogrubienie – wczenie pogrubienia (Bold) dla czcionki,

 • Bez pogrubienie – wyczenie pogrubienia (Bold) dla czcionki,

 • Podkrelenie – wczenie podkrelenia (Underline) dla czcionki,

 • Bez podkrelenia – wyczenie podkrelenia (Underline) dla czcionki,

 • Pochylony – wczenie pochylenia (Italic) dla czcionki,

 • Bez pochylony – wyczenie pochylenia (Italic) dla czcionki,

 • Zagszczony – wczenie trybu zagszczenia – z trybu 10 CPI nastpi przeczenie na tryb 17 CPI, z trybu 12 CPI nastpi przeczenie na tryb 20 CPI,

 • Bez zagszczenia – wyczenie trybu zagszczenia – z trybu 17 CPI nastpi przeczenie na tryb 10 CPI, z trybu 20 CPI nastpi przeczenie na tryb 12 CPI,

 • Pica – przeaczenie w tryb „Pica” - z trybu 12 CPI nastpi przeczenie na tryb 10 CPI, z trybu 20 CPI nastpi przeczenie na tryb 17 CPI,

 • Elite – przeaczenie w tryb „Elite” - z trybu 10 CPI nastpi przeczenie na tryb 12 CPI, z trybu 17 CPI nastpi przeczenie na tryb 20 CPI,

 • 5 CPI – wczenie trybu 5 CPI (5 znaków na cal),

 • 10 CPI – wczenie trybu 10 CPI (10 znaków na cal),

 • 12 CPI – wczenie trybu 12 CPI (12 znaków na cal),

 • 17 CPI – wczenie trybu 17 CPI (17 znaków na cal),

 • 20 CPI – wczenie trybu 20 CPI (20 znaków na cal),

 • 24 CPI – wczenie trybu 24 CPI (24 znaków na cal),

 • Powikszony – wczenie trybu Double Width – Znaki s zwikszane dwukrotnie (szeroko i wysoko) – tryb ten dziaa tylko do koca linii (lub do wczeniejszego wyczenia),

 • Bez powikszenia – wyczenie trybu Double Width,

 • Nowa strona – zakoczenie strony – kolejne znaki bd drukowane na nowej stronie,

 • Reset – powrót do ustawie pocztkowych: 10 CPI i normalna czcionka,

 • Reset i wysu stron – powrót do ustawie pocztkowych: 10 CPI i normalna czcionka a nastpnie wysuwa do nowej strony,

 • Do pocztku linii – Cofa wskanik drukowania do pierwszego znaku w linii, Umoliwia wydrukowanie ponownie zawartoci wskazanej linii,

 • Powikszony(wiele linii) – Dziaa tak samo jak powikszony, lecz koniec linii nie anuluje powikszenia czcionki,

 • SubScript – wcza drukowanie indeksu dolnego – pomniejszonych znaków przesunitych w dó,

 • SuperScript – wcza drukowanie indeksu górnego - pomniejszonych znaków przesunitych w gór,

 • Bez Sub/Super Script – wycza drukowanie indeksów,

 • Pionowo – przecza orientacj strony – zmienia na drukowanie w pionie,

 • Poziomo – przecza orientacj strony – zmienia na drukowanie w poziomie,

 • 1-48 linii/cal – ustawia liczb drukowanych linii na cal.

Opcja Ignoruj komendy HP-PCL pozwala na pozbycie si nierozpoznanych przez DOS-print kodów w standardzie HP-PCL. W momencie gdy zostanie napotkany kod PCL nie jest on drukowany lecz od razu wybierana jest komenda Ignoruj. Wartu sprawdzi dziaanie tej opcji, jeli na wydruku pojawiaj si dziwne znaczki.

Ustawienia dodatkowe

Zakadka Ustawienia zawiera dodatkowe opcje programu.

DOS z mniejszym priorytetem, pozwala na obnienie priorytetu dziaania programu DOS'owego, tak aby Windows i Programy uruchamiane pod Windows'em mogy poprawnie dziaa. Opcja dziaa w systemach NT, 2000, XP, Vista.

Jednakowe ustawienia dla wszystkich uytkowników, ta opcja oznacza, e parametry konfiguracyjne programu bd takie same dla wszystkich uytkowników danego komputera. Dziki temu administrator systemu moe skonfigurowa program, a wszyscy pozostali uytkownicy bd mie te same ustawienia.Tytu wydruku taki jak nazwa pliku – zaznaczenie tej opcji powoduje, e tytu wydruku widoczny w kolejce wydruku jest ustawiany na nazw pliku. Moe to by przydatne, gdy drukujemy do PDF (np. przy uyciu PDF Creatora), i chcemy aby pliki PDF miay tak sam nazw jak monitorowane pliki w katalogu.

Numeruj Wydruki, powoduje, e tytu wydruku jest nadawany wg. Klucza: nazwa_data_nrKolejny. Nazwa moe by ustawiona w polu Nazwa. Opcja ta jest przydatna jeli wydruki s kierowane np. do PDFCreatora, w celu automatycznego zapisywania ich do pliku.

Drukuj Obraz w tle – Opcja ta pozwala na wydrukowanie na kadej stronie grafiki, np. Zawierajcej znak firmowy. Grafika moe take zawiera stron listownika z nagówkiem i stopk, lub znak wodny (watermark). Grafika musi by obrazem w postaci mapy bitowej (BMP lub GIF). Obraz jest rozcigany na ca stron, z uwzgldnieniem pooenia okrelanego jako odlego od brzegów strony w milimetrach.

Tryb RAW

Ostatnia zakadka, RAW, umoliwia wczenie programu DOS Print w tryb bezporedni. W tym trybie program DOS-print nie interpretuje kodów sterujcych, lecz przesya pen tre wydruku do bezporednio do drukarki z pominiciem sterownika Windows.Tryb RAW nie jest dostpny na wszystkich drukarkach. Do poprawnego dziaania w trybie RAW konieczne jest, aby drukarka jak i program DOS'owy posugiway si zgodnym kodem, np. jzykiem PCL. Tasze modele drukarek, w których nie posiadaj jezyka PCL, lub ESC nie mog dziaa w trybie bezporednim RAW.

W trybie RAW nie maj zastosowania kodu sterujce ustawiane na zakadce Kody. Take mapowanie polskich znaków jest domylnie wyczone. Mapowanie polskich znaków mona wczy przez zaznaczenie Wcz przekodowanie znaków, oraz wybranie odpowiedniej tabeli kodów na zakadce Znaki. Dla trybu RAW waciwe s mapowania majce w nazwie RAW.

Opcja Popraw znaki koca linii ma zastosowanie, gdy drukowane pliki nie s zapisane w standardzie DOS, ale np. W standardzie UNIX.

Opcja Zawsze zakocz przez wysunicie strony, powoduje, e jeli do przechwytywanego pliku przez duszy czas nie s dopisywane nowe dane, to wymuszone jest wydrukowanie wydruku, który w pliku nie by zakoczony znakiem koca strony (FF).

Uytkowanie

Prawidowo skonfigurowany program nie wymaga adnej obsugi. Po wczeniu automatycznego startu (zakadka Wydruk, pole Autostart) program jest automatycznie uruchamiany i jest widoczny jako ikona w obszarze systemowym (w prawym dolnym rogu ekranu – Tray). Program monitoruje zapisy do plików i po pojawieniu si nowych danych formatuje je i wysya do wskazanej drukarki.Monitorowanie mona na jaki czas wyczy poprzez odznaczenie pola Aktywne monitorowanie.

Moliwe jest take rczne wydrukowanie wskazanego pliku. W tym celu naley na zakadce Wydruk nacisn przycisk Drukuj plik i wskaza plik do drukowania.

Wszystkie powysze opcje s dostpne take z menu po naciniciu prawym przyciskiem myszy na ikon w obszarze systemowym (Tray).

yczymy przyjemnego i bezproblemowego drukowania z programów DOS’owych przy uyciu DOSprintera.


O programie | Instrukcja | Najczęstsze pytania | Pobierz | Zamów


Copyright © 2001-2008 by Nix-Ware - Paweł Barut.
Ostatnia modyfikacja: 04-01-2022 13:59
Liczba wyświetleń: 1
Valid HTML 4.01!